สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ Project 14 

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ระบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม

CODE.ORG

แหล่งเรียนรู้ Computer Science ผ่านเกม  เรียนรู้และฝึกลำดับขั้นตอนการทำงานผ่านเกม  ตามช่วงอายุที่เหมาะสม

Platform การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบครบวงจร เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเรียนเพื่อเก็บผลการเรียนรู้ (Credit Bank) จากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศ